De Southern Resident Orkapopulatie is de kleinste van de vier populaties die zich bevinden in het noordoostelijke deel van de Stille Oceaan en de enige van de vier die met uitsterven wordt bedreigd. Van de 98 die er in 1995 waren zijn er nu nog maar 76. Een dieptepunt in de afgelopen drie decennia.

Southern Resident Orka’s
Foto: publiek domein

Net als de Afrikaanse olifant, waar AnimalsToday eerder over schreef, worden de Southern Resident Orka’s in hun voortbestaan ernstig bedreigd en zijn ze daarom ter bescherming opgenomen in de Amerikaanse Wet voor Bedreigde Diersoorten.

Culturele waarde
Een deel van het jaar brengt deze orkapopulatie door in Puget Sound, een zeearm die zich uitstrekt van Admiralty Inlet tot Olympia, de hoofdstad van de staat Washington. De Southern Resident Orka’s en ook de Chinookzalm zijn van grote culturele waarde voor de inwoners van Washington State en de inheemse stammen, zoals de bizon dat is voor Montana, de alligators voor Florida en de wilde paarden voor Colorado. Helaas wordt ook de Chinookzalm in zijn voortbestaan bedreigd.

Gouverneur tekent voor herstelacties
Om het herstel van de bedreigde orka- en zalm populaties te kunnen faciliteren ondertekende Jay Inslee, de gouverneur van Washington, afgelopen week een decreet (executive order) waarin hij een strategie presenteerde aan overheden en overige autoriteiten voor acties op de lange en korte termijn.

orka's
©NOAA Fisheries

Oorzaken
Het lot van de orka’s en zalmen zijn met elkaar verweven. Het dieet van de Southern Resident orka bestaat voornamelijk uit Chinookzalm. Gouverneur Jay Inslee:

“Als de Chinookpopulatie blijft afnemen, dan zal ook de populatie Southern Resident Orka’s afnemen.”

Voedselschaarste is de voornaamste reden dat de sterftecijfers hoger zijn dan de geboortecijfers bij de orka’s. De overige oorzaken vormen ook het gevaar voor het voortbestaan van de Chinookzalm. Het gaat om waterverontreiniging en verstoring door lawaai en scheepvaartverkeer. De gezondheid van de zalmpopulaties en de orka’s zijn ook nauw met elkaar verweven. Recente onderzoeken tonen aan dat een afname van de zalmtrek de potentie ondermijnt van de orkapopulatie om zich succesvol voort te kunnen planten en zich te herstellen. Zowel de zalm als de orka’s lijden onder de gevolgen van de opwarming en verzuring van de oceanen door klimaatverandering. Ook de grote aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de wateren rondom Washington wordt gelinkt aan de afname van de populaties. Daarnaast zorgen een toename van boot- en scheepsverkeer voor meer lawaai onder water, waardoor het eetpatroon en communicatie van de orka’s verstoord wordt.

Uit een ander recent onderzoek bleek dat er gedurende de afgelopen 5 jaren geen enkel orkakalf meer is geboren. De helft van de kalveren die geboren zijn tijdens een laatste babyboom is inmiddels niet meer in leven. Vrouwtjesorka’s bleken tevens problemen rondom zwangerschappen te hebben door voedingsstress, veroorzaakt door het lage aanbod van Chinookzalm. Inslee:

“De problemen die de orka’s en zalmen ondervinden zijn veroorzaakt door mensen en wij, als inwoners van Washington, hebben de plicht deze diersoorten te beschermen. Als deze twee soorten zouden verdwijnen zou de impact daarvan generaties lang worden gevoeld.”

Herstelacties
Volgens Inslee moeten de essentiële herstelacties die worden beschreven in federale plannen en federaal goedgekeurde regionale plannen worden geïmplementeerd door “nauwe coördinatie met al onze partners, waaronder nationale, lokale, tribale en Canadese overheidsinstanties, alsmede door partners in de privésector” om succesvol te kunnen zijn.

De eerste actie die volgens Inslee op de korte termijn moet worden uitgevoerd is het beschikbaar maken van meer voedsel voor de orka’s, door de productie van zalm in kwekerijen te verhogen met een maximum van 5 miljoen extra vissen. Ten tweede moet er gezorgd worden voor rustigere wateren die niet toegankelijk zijn voor watersporters en meer patrouilles op zee ter handhaving. Ten derde verzoekt hij schonere wateren te realiseren.

depressief
Kweekzalm | Fotocredit: Norsk Havbrukssenter via Compfight cc

Taakgroep
De speciale taakgroep die op dit moment wordt opgericht voor de uitvoering van de maatregelen zal nogal wat lastige vraagstukken voor de kiezen krijgen. Aan hen de taak zich te buigen over bijvoorbeeld het invoeren van snelheidslimieten voor lawaaierige tankers en veerboten. En over de vraag of commerciële en recreatieve zalmvisserij moet worden ingeperkt zodat er meer voedsel overblijft voor de orka’s. En zelfs of watergebruik en zalmkwekerijen in Oost Washington moeten worden aangepast in het voordeel van zalmen en indirect daarmee van de orka’s.
De taakgroep zal voor het eerst samenkomen in april 2018 en zal in november dit jaar hun officiële adviesrapport omtrent de herstelacties opleveren.

Bronnen: The TyeeGouverneur Jay InsleeGouverneur Jay Inslee – Executive OrderNorthwest News NetworkVOA NewsPeninsula Daily News ©AnimalsToday Rianne Kingma