Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties van Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg verzamelden de afgelopen maanden ruim 16.500 oproepen aan staatssecretaris Sharon Dijksma onder de noemer ‘Maak van Nederland geen megastal’. Woensdag werden deze oproepen aan de staatssecretaris overhandigd.

oproepen

“Namens deze mensen vragen we Dijksma om de grenzen aan het aantal varkens en kippen in de Nederlandse vee-industrie te behouden,” aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie. Naast de dierrechten waarmee het aantal varkens en kippen in ons land wordt begrensd, staat ook de groei van de melkveehouderij op de agenda. De milieuorganisaties pleiten voor een grondgebonden melkveehouderij waar de koeien in de wei lopen en boeren hun mest op hun eigen land verwerken.

Negatieve gevolgen van groei veehouderij
Nederland heeft een mestoverschot doordat de veehouderij meer mest produceert dan we op het land kwijt kunnen. Het mestoverschot leidt tot verzuring van de bodem en het grondwater. Verwerking van de overtollige mest kost jaarlijks tientallen miljoenen aan overheidssubsidie en veroorzaakt ernstige milieuproblemen. Daarnaast zorgt de intensieve veehouderij voor stankoverlast, uitstoot van fijnstof en broeikasgassen en gezondheidsrisico’s door de uitbraak van dierziekten en kans op antibioticaresistentie.

Persbericht Milieudefensie