Als we geen maatregelen nemen zouden weleens 22 ‘gewone’ vogelsoorten binnen afzienbare tijd uit Nederland verdwenen kunnen zijn. Dat is de conclusie van de Vogelbescherming op basis van een nieuwe onderzoeksmethode: het Early Warning en Alert Protocol.

vogelsoorten
Spreeuwen | Foto: Wikimedia Commons

Bekende vogelsoorten als de spreeuw, scholekster en torenvalk zullen we mogelijk steeds minder zien in Nederland. Vogelpopulaties worden steeds kleiner door een teruglopend voedselaanbod, meer landbouw, problemen in het overwinteringsgebied en natuurlijk de jacht.

Code oranje

De Vogelbescherming zal er alles aan doen om te proberen het tij te keren, zodat de vogels die op de Oranje Lijst staan, niet op de Rode Lijst terechtkomen. Als zij op deze lijst van bedreigde diersoorten terechtkomen, is het echt vijf voor twaalf. Alleen al in Nederland staan er 78 soorten op.

Verbetering leefomstandigheden

De omstandigheden voor weidevogels bijvoorbeeld worden gunstiger door maatregelen te treffen als verbetering van het voedselaanbod (zoals de beschikbaarheid van schelpdieren in de Waddenzee) veiliger broedplaatsen en minder weilanden waar intensieve landbouw wordt bedreven.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven