Een succesje voor de Dierenbescherming: zes waterschappen hebben hun beleid inzake muskusrattenbestrijding vastgelegd in de nota ‘Muskusrattenbeheer’. Deze nota geeft goede hoop op een diervriendelijker aanpak, waarbij men goed heeft gekeken naar de nota van Dierenbescherming, Faunabescherming en Bont voor Dieren, die wij de waterschapsbesturen en de Unie van Waterschappen begin 2011 hebben aangeboden.

muskusrat
Foto: Wikimedia Commons

De Dierenbescherming is van mening dat het doden van dieren niet leidt tot minder schade. De Unie van Waterschappen is het daarmee eens en begint eind 2012 met een veldproef.De Dierenbescherming gaat ervan uit dat de resultaten van de veldproef laten zien dat preventieve maatregelen een effectieve manier zijn om Nederland te beschermen.

Bron: Dierenbescherming