Dit artikel is het vervolg op het artikel van 21 februari: Brian May in actie actie tegen doden van dassen en is een vertaling van de vragen en antwoorden hierover die op de website van “Stopthecull” zijn verschenen en bieden meer achtergrond van de situatie in Groot-Brittannië.

Save Me - Brian May
Save Me – Brian May’s organisatie

In het artikel over Brian May is het Engelse woord “cull” steeds kortheidshalve vertaald door “doden”; het betekent eigenlijk “uitselecteren en dan doden”.

“Stopthecull” is een initiatief van de Britse dierenbescherming RSPCA.

 • Welke organisaties zijn betrokken bij de “Stop the Cull” actie en waarom zijn jullie samengegaan?

In de “Stopthecull” actie wordt samengewerkt door een aantal organisaties die zich verzetten tegen het voorgenomen doden van dassen. De coalitie bestaat uit de RSPCA, League Against Cruel Sports, Humane Society International/UK en Save Me (van Brian May). Wij verzetten ons gezamenlijk tegen de tot mislukken gedoemde plannen van de regering om door het doden van dassen te trachten de verspreiding van rundertuberculose bij vee binnen de perken te houden. Als het doden van de dassen doorgaat dan zal in grote delen van het land zeker 70% van de populatie uitgeroeid worden, waarbij veel gezonde exemplaren ook zullen sneuvelen. Dat kunnen we gewoon niet laten gebeuren.

 • Wat vinden jullie van het voorgenomen doden? 

Er is bijna tien jaar lang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het doden van dassen, wat zo’n ₤50 miljoen heeft gekost en waarbij 11.000 dassen om het leven kwamen. Na uitvoerige evaluatie van de resultaten concludeerde de Independent Scientific Group dat het doden van dassen nauwelijks of geen invloed had gehad op het inperken van rundertuberculose in Groot-Brittanië, en suggereerde zelfs dat zo’n actie de situatie in sommige gebieden alleen maar zou verergeren. Zelfs Natural England, de adviesgroep van DEFRA (Department for the Environment, Food and Rural Affairs, het betrokken ministerie) heeft aangegeven dat het er weinig vertrouwen in heeft dat het doden van de dassen op de langere termijn effect zal sorteren. Daar zijn wij het mee eens, maar daar komt nog bij dat de dassen in bepaalde gebieden zelfs geheel uitgeroeid zouden kunnen worden.

 • Als jullie dit niet willen, hoe moet je die rundertuberculose dan aanpakken?

Wij geloven dat een combinatie van vaccinatie van het vee en/of de dassen, betere tests, verbeterde biosecurity (preventieve maatregelen om de verspreiding van ziektes te voorkomen) en betere controle op de bewegingen van het vee gezamenlijk betere resultaten zullen opleveren. Dit is gebaseerd op wetenschappelijke feiten, niet op sentiment.

 • Hoe zal dat doden precies in zijn werk gaan?

In eerste instantie komen er in twee gebieden experimenten – in West Somerset en in West Gloucestershire. Hiervan zullen de details niet openbaar worden gemaakt, maar het zal in ieder geval gaan door vrij afschot en de bedoeling is om te kijken hoe effectief en humaan dat is. van belang is ook dat daarbij niet zal worden onderzocht of dit de rundertuberculose ook tegenhoudt. Dit doden zal door boeren worden uitgevoerd en betaald die hiervoor een vergunning hebben aangevraagd bij Natural England, de instantie die daarvoor bepaalde criteria heeft. Momenteel is het onduidelijk of en hoe zal worden omgegaan met de aantallen verwonde dassen. De experimenten moeten medio september 2012 starten (inmiddels is de zaak in ieder geval tot de zomer van 2013 uitgesteld).

 • Wat is jullie standpunt over het vrije afschot van dassen?

De groep maakt zich over het zogenaamde “humaan” afschieten grote zorgen. Als er dassen gedood moeten worden dan moet het op de meest humane manier gebeuren. Vanwege de anatomie van dassen is het moeilijker om ze snel en humaan af te schieten dan bijvoorbeeld vossen of herten. Daarom is er grote kans dat je ze alleen maar verwondt in plaats van ze in één keer te doden, met als resultaat een langzame, pijnlijke dood voor de dieren. Zoals al gezegd is het momenteel onduidelijk hoe men het aantal gewonde dieren gaat vaststellen en hoe men dan met die cijfers zal omgaan.

Ook maken wij ons grote zorgen over een voorlopige richtlijn waarin staat dat men honden mag gebruiken om gewonde dieren op te halen. De wettelijke bescherming van dassen beoogde niet alleen om dassen te beschermen tegen de wreedheden die werden veroorzaakt door lieden die dassenburchten uitgraven of  honden tegen dassen ophitsen en zodoende een gevecht uitlokken, maar ook door sommige boeren en landeigenaren die de burchten met bulldozers platwalsen of de burchten onder water zetten. Het gebruik van honden in de twee proefgebieden staat op gespannen voet met de juridische status van dassen.

 • Als je moet kiezen tussen koeienleed en dassenleed, waarom kiezen jullie dan voor het redden van de dassen, wat in het nadeel van de koeien is?

Wij denken dat het publiek onjuist is voorgelicht over de keus tussen het doden van dassen en het lijden van koeien. Het doden van dassen gaat het probleem van rundertuberculose in vee niet oplossen. Natuurlijk zijn wij ook betrokken met het welzijn van rundvee en blijven ons inzetten voor een oplossing die ook op de lange termijn werkt om het aantasten van het dierenwelzijn door rundertuberculose de wereld uit te helpen. Daarbij moeten wij er wel op wijzen dat slechts een klein gedeelte van het vee dat werd geslacht omdat het positief testte op rundertuberculose, symptomen van de ziekte vertoonde en daardoor daadwerkelijk leed. In werkelijkheid heeft een ontzettend veel groter aantal melkkoeien in Groot-Brittanië veel pijn en ongemak door kreupelheid en uierontsteking, waardoor elk jaar grote aantallen worden afgemaakt als gevolg van deze veel voorkomende omstandigheden. Ons te verwijten dat we, ten koste van het melkvee, meer belangstelling hebben voor dassen, is een valse beschuldiging.

 • Wat is er gebeurd met het geplande vaccinatieprogramma?

Door het Veterinary Medicines Directorate is in maart 2010 vergunning afgegeven voor een injecteerbaar dassenvaccin en er wordt onderzoek gedaan naar een oraal vaccin, dat dus met het voedsel mee kan. Tot nu toe zijn er in één gebied in Gloucestershire bijna 1200 dassen gevaccineerd als gevolg van een project dat door de regering gefinancierd is. In eerste instantie zou de vaccinatie in zes grote gebieden plaatsvinden, maar één van de eerste acties van deze nieuwe regering was om dat tot slechts één gebied te beperken. Wij vinden deze wijziging van politiek erg kortzichtig. Als deze projecten gewoon waren doorgegaan dan zouden we nu veel verder zijn met het vinden van een oplossing. Nu zijn we twee jaar verder en is er niets meer gebeurd.

Gevaccineerde dassen zijn veel minder gevoelig voor de ziekte, wat direct tot gevolg heeft dat de kans om de ziekte over te dragen op rundvee veel kleiner wordt.

De Veterinary Medicines Directorate overweegt ook om een vergunning af te geven voor een vaccin dat op het menselijke rundertuberculosevaccin is gebaseerd. Momenteel is het volgens de EU-regelgeving verboden om op grote schaal vee tegen rundertuberculose te vaccineren. Wij vinden dat onze regering moet proberen om een wettelijk kader te creëren waarbij vee op grote schaal mag worden gevaccineerd.

 • In Wales hebben ze besloten om dassen te vaccineren in plaats van ze te doden. Hoe verloopt dat?

De regering van Wales gebruikt hetzelfde wetenschappelijk bewijs dat DEFRA ook heeft, en is een vijf-jaren vaccinatieprogramma voor dassen gestart. Momenteel zijn ze in gedeeltes van Pembrokeshire bezig.

Sinds het programma begin 2012 startte zijn meer dan 700 dassen gevaccineerd en ze zijn nu, voor wat betreft de hoeveelheid land die moet worden afgewerkt, net over de helft. Ze liggen op koers om het programma eind oktober af te ronden. Complimenten voor de regering van Wales die toch besloot om de dassen te gaan vaccineren! Er is al bewezen dat vaccinatie het vóórkomen van rundertuberculose en de ernst ervan bij dassen sterk vermindert en dit betekent dus dat het de kans om het op rundvee over te dragen ook verkleint.

 • Wat vinden jullie van het vergassen van dassen als alternatief voor vrij afschot?

Daar zijn wij sterk tegen vanwege het onnodige dierenleed dat daarmee gepaard gaat. In 1982 zijn wij al gestopt met vergassen met blauwzuur omdat onderzoek aantoonde dat dat inhumaan is.

Vergassen in hun burcht werkt niet. Sommige burchten hebben tot tachtig ingangen dus je krijgt nooit genoeg gas er in dat in de hele burcht dodelijk is. Bovendien is vergassen volgens de dassenwet illegaal.

 • Hoe gaan jullie te werk?

Wij gebruiken uitsluitend vreedzame en legale methodes om te voorkomen dat de dassen gaan worden gedood. Wij ontplooien geen criminele of asociale activiteiten en zullen daar ook niet bij betrokken willen raken.

 • Hoe lobbyen jullie bij de beleidsmakers?

De organisaties die bij deze campagne betrokken zijn werken samen met politici van alle legale politieke partijen en organisaties die zich als doel hebben gesteld om dierenwelzijn te verbeteren, in dit geval dus van dassen. Dat doen we bij de overheid op verschillend niveau en ook met individuele burgers en dat zullen we ook blijven doen. De “Stop the Cull” campagne opereert op basis van politieke onpartijdigheid en gaat buiten de politieke partijen, politici of hun opvattingen om. Zodoende willen we ook geen donaties ontvangen van welke politieke partij of hun vertegenwoordigers aannemen, ook niet voor pr-doeleinden.

©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande