Eilandspolder
Foto: WikiMedia Commons

De Raad van State heeft in een recente uitspraak de stichting Open Polders opnieuw in het gelijk gesteld in een zaak tegen de provincie Noord-Holland. In deze zaak weigert de provincie handhavend op te treden tegen het illegaal uitrijden van drijfmest in het natuurgebied Eilandspolder. De fractie van de Partij voor de Dieren Noord- Holland wil dat de provincie nu wel de wet gaat uitvoeren.

De Eilandspolder is een Natura 2000-gebied, één van de Europees belangrijke pareltjes van de Nederlandse natuur. Een van de te beschermen natuurwaarden in dit gebied zijn de veenmosrietlanden. Veenmosrietlanden zijn in hun voorkomen beperkt tot het Noordwest-Europese laagland en hebben in ons land hun zwaartepunt met nog enkele honderden hectaren en zijn dus zeer zeldzaam.

De stichting Open Polders had de provincie gevraagd om handhavend op te treden tegen het uitrijden en injecteren van drijfmest in de Eilandspolder, omdat drijfmest een funeste invloed heeft op de natuur. Veenmosrietlanden zijn gevoelig voor stikstof (mest) en de stikstofdepositie in het gebied is al te hoog. Volgens de stichting Open Polders hoort drijfmest niet in deze polder en is de activiteit vergunningplichtig op grond van de Natuurbeschermingswet. De provincie ontkende deze vergunningplicht en 16 maart 2010 oordeelde de RvS dat dit onterecht is. De provincie deed vervolgens niets met deze uitspraak en stichting Open Polders deed opnieuw een handhavingverzoek. De provincie weigerde weer te handhaven en de natuur te beschermen. Zij gedraagt zich eerder als een trainerende dan een dienstbare overheid.

De Partij voor de Dieren stelt vragen om nu duidelijkheid te creëren over het verdere verloop. Wanneer gaat de provincie handhaven? Het is wrang dat burgers gelijk krijgen van de rechter en dat de overheid via juridische omwegen toch probeert haar zin door te drijven. Door de wet niet te handhaven loopt de natuur schade op en terwijl de provincie de natuur juist moet beschermen.

Bron: Partij voor de Dieren