Als op 11 september door de gemeenteraad van Amsterdam besloten wordt dat jacht voortaan mag, wacht de kogel voor 1400 van de 2000 gezonde damherten.

Amsterdamherten
Foto: Jan de Graaf / Foter / CC BY

Op 11 september besluit de gemeenteraad van Amsterdam over het lot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het plan is om maar liefst 1400 van de 2000 Amsterdamherten ‘preventief’ af te schieten. De Dierenbescherming Amsterdam, PiepVandaag en De Faunabescherming bundelen de krachten in een protestactie om te voorkomen dat de gemeenteraad van Amsterdam instemt met dit plan. Voor het begin van de raadsvergadering wordt de petitie van PiepVandaag en De Faunabescherming tegen het voorgenomen afschot, aangeboden aan wethouder Gehrels.

  • Wanneer: woensdag 11 september 2013, van 12.00-13.00 uur
  • Waar: Stopera te Amsterdam

De drie organisaties zijn eensluidend van mening dat dit plan NIET door mag gaan. Jacht zou nodig zijn om te voorkomen dat herten verhongeren, omdat er veel overlast is, en omdat het er veel te veel zijn. Dat zijn allemaal argumenten om in te spelen op de emotie bij het grote publiek. Al deze argumenten worden door de feiten onderuit gehaald.

Wat wel door feiten wordt onderbouwd is dat door het eind 2012 geplaatste hek de overlast door damherten enorm is afgenomen. Van een overschot aan herten is ook geen sprake. De populatie stabiliseert zich, er zijn dit jaar al minder damherten geteld zijn dan in 2012 en 2011. Schade aan natuur door damherten is nog nergens opgetreden. Damherten hebben juist door hun begrazing een positief effect op het bereiken van natuurdoelen. 1400 minder damherten noodzaakt tot inzet van grote aantallen schapen (dus extra kosten) die de rol van de damherten over moeten nemen.

In de duinen is volgens deskundigen sprake van een normale sterfte (zelfs laag!: zo’n 10% tegenover een normale natuurlijke sterfte van 25%), die ook bij andere diersoorten plaatsvindt maar dan minder zichtbaar. De extra sterfte was daarnaast waarschijnlijk eenmalig omdat de dieren moeten wennen aan de nieuwe situatie. Proactief beheer leidt juist tot dierenleed: de sociale structuur van de roedels wordt letterlijk kapot geschoten. Het leidt tot paniek, stress, aangeschoten dieren, verstoring en negatieve effecten op de overige natuur omdat jaarrond wordt geschoten. Jacht maakt dieren schuw en zal hun zichtbaarheid voor het publiek enorm verminderen. Dat strookt niet met de ambitie ‘de AWD wil zich positioneren als hét gebied in de Randstad met de beste kansen voor bezoekers om groot wild te spotten’.

Nu overgaan tot actief beheer is onnodig en voorbarig. Afschieten van damherten in de duinen zal juist tot veel ellende leiden, zowel voor de dieren zelf, als ook voor de kwaliteit van het natuurgebied.

Waar het echt om gaat is dat er een natuurbruggen worden gemaakt tussen de AWD en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De provincie, gemeenten en omliggende natuurbeheerders willen daarom dat overal een zelfde beheer gevoerd wordt. Zij bedoelen dan jachtbeheer. Zij willen namelijk geen hek plaatsen om hun gebieden (kost geld), en geen gezeur van villa bewoners over damherten in de tuin. De drie dierenorganisaties hopen dat de Amsterdamse gemeenteraad niet zwicht voor deze bestuurlijke druk, maar trots is op de natuurkwaliteit in de AWD dankzij het gevoerde jachtvrije beheer.

Persbericht De Faunabescherming