In samenwerking met Staatsbosbeheer heeft It Fryske Gea opdracht gegeven aan de Stichting Ornithologisch Vogelonderzoek Nederland (SOVON) om alle broedvogels in de buitendijkse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en Lemmer te tellen. Uit de resultaten komt naar voren dat in 2012 tachtig soorten vogels hebben gebroed in dit gebied. Een aantal soorten staan op de Rode Lijst, waaronder zomertaling, slobeend, grutto, nachtegaal en kneu.

Grutto - broedvogels
By (Hans Hillewaert) (Own work) [CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons
Ruim twintig vrijwilligers hebben geteld in het bijna duizend hectare grote gebied, dat de Makkumerwaard, de Warkumerwaard, Stoenckherne, de Mokkebank en het Oudemirdumerklif beslaat.

Verbetering waterkwaliteit

Dankzij een verbetering van de waterkwaliteit van het IJsselmeer komen meer waterplanten in het gebied voor. Krooneenden maken hier dankbaar gebruik van, hiervan broeden nu 12 broedpaartjes in het gebied. De Warkumerwaard is belangrijk voor de weidevogels in het gebied. Helaas is het aantal kokmeeuwen en visdiefjes afgenomen. Waarschijnlijk zijn zij vertrokken naar het aangelegde vogeleiland De Kreupel. Op de opgespoten eilandjes broeden plevieren, kluten en visdief. Jammer genoeg is de roerdomp nog niet in aantal gestegen, ondanks herstelprojecten op de Makkumer Noardwaard en de Mokkebank.

Belangrijke status

Het grootste deel van het onderzochte gebied valt onder het Natura2000-gebied IJsselmeer. Een belangrijke status vanwege het voorkomen van zeldzame broedvogels als roerdomp (4 broedparen), bruine kiekendief (8 broedparen), bontbekplevier (21 broedparen), visdief (438 broedparen), snor (17 broedparen) en rietzanger (416 broedparen). Met dit soort aantallen voldoet de Friese IJsselmeerkust aan de doelstellingen van Natura2000.

Bron: It Fryske Gea ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.