Al in december 2011 werd het aangekondigd, een afschotontheffing voor de damherten (een diersoort die zowel op de Nederlandse als op de internationale Rode Lijst van bedreigde soorten staat omschreven als ‘gevoelig’) die buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) treden. De afgifte van die ontheffing komt steeds dichterbij en 11 juli zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om één en ander toe te lichten.

Damherten
©hetedelhert.nl

Tijdens de informatiebijeenkomst, waar ook gedeputeerde Jaap Bond aanwezig zal zijn, wordt toegelicht wat de boswachters op basis van de ontheffing allemaal gaan mogen. Er is mogelijkheid vragen te stellen en veel belangrijker… Er is mogelijkheid bezwaar te maken tegen de ontheffing, want diervriendelijkere oplossingen voor inperken van overlast bestaan!

Zie hieronder bijvoorbeeld een stukje uit een eerdere protestbrief van de Faunabescherming:

[…] “De praktijk heeft bovendien uitgewezen dat overlast ook op andere manieren verminderd kan worden en in het gebied zelf is van schade of overlast geen sprake. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in dit gebied plaats is voor veel meer damherten. Hekken, waarschuwingsborden, wildspiegels, snelheidsverlagende maatregelen en handhaving, kunnen eventuele overlast effectiever, structureel en minder gewelddadig oplossen dan afschot.

Afschot zal eventuele overlast niet voorkomen en veroorzaakt grote onrust in het gebied. Door het schieten binnen de AWD is de kans groot dat de dieren het gebied juist worden uitgejaagd met alle gevolgen van dien. Dat afschot verkeersproblemen niet voorkomt is o.m. te zien in de Kennemerduinen: daar worden wel damherten geschoten , maar nog steeds vinden nabij dit gebied aanrijdingen met damherten plaats.

Met afschot van damherten in de AWD wordt in feite geen enkel probleem opgelost, maar gaat de bijzondere waarde van dit prachtige gebied wel verloren. […] Er zijn voldoende alternatieve oplossingen om eventuele overlast te beperken. Bij een modern faunabeleid past geen afschot. Ik vraag u dringend uw beleid te handhaven en niet toe te geven aan de druk van de provincie. Houd alstublieft de AWD jachtvrij, zodat het unieke karakter van dit gebied, inclusief alle herten, behouden blijft voor mij en alle andere natuurliefhebbers.

De informatiebijeenkomst is openbaar en vindt plaats 11 juli van 19:00u tot 21:00u in Het Oude Dorpshuis in Bloemendaal.

Bron ©PiepVandaag.nl